Gościmy aktualnie:
We have 6 guests online
KOSIARKI DYSKOWE ZAWIESZANE CZOŁOWE

Wykaz kosiarek dyskowych zawieszanych czołowych

SM 260 FK

SM 260 FP        S

SM 310 FP        SL   KC   RC

SM 310 FZ        SL   KC   RC

Oznaczenie wskazuje typ maszyny SM w tym wypadku kosiarkę dyskowa.  Numer po oznaczeniu wyznacza szerokość roboczą

FK = rama zwarta

FP = rama oscylacyjna

FZ = rama na równoległoboku

KC = spulchniacz z elastycznymi zębami

RC = zgniatacz walcowy z profilem elicykloidalnym

S = z przesuwem bocznym

SL = bęben zwężający pokos

 

Przejście pokosu odbywa się na całej szerokości belki, idealnie dla szerokiego rozkładania pokosu. (szybkie przesychanie).

Zawieszenie czołowe pozostaje zwarte również ze spulchniaczem czy zgniataczem. Kolejna zaleta to włałciwy rozkład masy kosiarki w kombinacji ze spulchniaczem tylnym KC 270 D.

 

 

Kosiarki dyskowe Zawieszane czołowe z rama zwarta lub oscylacyjna idealne do prac na pochyłościach i do małych ciągników 

SM 260 FK

SM 260 FP

SM 260 FP-S 

 

 

 

Zwarta rama do zawieszenia na układzie 3- punktowym I kategorii

Rama oscylacyjna z szybkim mocowaniem

Rama oscylacyjna z przesuwem bocznym (wyposażenie dodatkowe)

Kosiarki czołowe FELLA są łatwo zawieszane i proste w prowadzeniu. 

 

SM 260 FP z regulacja rozstawu do 10 cm w prawo.

 

 

SM 260 FP- S hydrauliczny przesuw boczny 20 cm w prawo lub lewo.

 

Kosiarki dyskowe zawieszane czołowe z rama oscylacyjna 

SM 310 FP

SM 310 FP SL

SM 310 FP KCS

M 310 FP RC 

 

Szerokość robocza 3 m z sześcioma dyskami o dużej średnicy. Zgarniacz pokosu. Wyposażona w spulchniacz pokosu z elastycznymi zębami. Wyposażona w walcowy zgniatacz pokosu.

· Czołowe kosiarki dyskowe FELLA są łatwo zawieszane i proste w prowadzeniu. Zawieszenie na centralnym zaczepie oscylacyjnym oraz sprężyny połączone z ciągnikiem pozwalają na właściwe rozłożenie masy na całej szerokości roboczej.

· Niema żadnej potrzeby połączenia hydraulicznego.

· System sprężyn wyrównujących do idealnego kopiowania terenu i ochrony ciągnika, kosiarki, oraz koszonego materiału.

· Seryjnie proste i solidne przejście obrotów z prawych na lewe poprzez WPT ze sprzęgłem z wolnym kołem.

· Pracując w kombinacji z kosiarka czołowa z zawieszeniem oscylacyjnym można uzyskać szerokość robocza do 7 m.

· Wersja super ekonomiczna dzięki dużej wydajności· 6 dysków o dużej średnicy, ciecie przesunięte do przodu i idealnie kopiująca belka gwarantują perfekcyjny pokos nawet wylegającego materiału.

· SM 310 FP, wyśrodkowane dyski tnące dla lepszego formowania wału.

 

 

 

Kosiarki dyskowe czo³owe zawieszane na równoleg³oboku  


SM 310 FZ

SM 310 FZ SL

SM 310 FZ KC

SM 310 FZ RC  

 

Szeroko¶æ robocza 3 m z sze¶cioma dyskami o du¿ej ¶rednicy

Zgarniacz pokosu

Dostêpna ze spulchniaczem pokosu z elastycznymi zêbami lub z walcowym zgniataczem pokosu

· Rama na równoleg³oboku (ze zintegrowanymi sprê¿ynami wyrównuj±cymi) idealnie kopiuje teren.

· Ci±gniêcie a nie pchanie ramy chroni zarówno traktor i kosiarkê jak i ³±kê.

· Szeroka rama w kszta³cie ³uku ze sprê¿ynami wyrównuj±cymi redukuje naprê¿enia kosiarki i gwarantuje w³a¶ciwe roz³o¿enie jej masy.

· P³ynna centralna regulacja wysoko¶ci ciecia od 3,5 cm do 7,5 cm.

· Pracuj±c w kombinacji z kosiarka czo³owa mo¿na uzyskaæ szeroko¶æ robocza do 11 m.   

 

 

        

Mo¿liwo¶æ hydraulicznego przesuwu bocznego o oko³o 20 cm w lewo lub prawo.Idealne zastosowanie w pracach na pochy³o¶ciach (wyposa¿enie dodatkowe).  

 

SL bêbnowy zgarniacz pokosu do SM 310 FP/FZ w³a¶ciwe uk³adanie wa³u poprzez bêbny formuj±ce wyposa¿one w mimo¶rodowe chowane palce. S³u¿± one przemieszczaniu pokosu poprzez zag³êbianie siê w skoszony materia³i przemieszczanie go do ty³u tak by bêbny formuj±ce pozostawa³y zawsze czyste. W ten sposób otrzymujemy w³a¶ciwie uformowany i przewietrzony wa³ i gwarancje w³a¶ciwego odrastania i czysto¶ci nastêpnego pokosu.

Copyright (C) AGRIKOM 2008